Vývoj havlovického školství

Havlovická škola

Obec Havlovice byla původně přiškolena k úpické farní škole. Roku 1704 se však uvádí v úpické matrice havlovický chalupník Jan Král jako kantor, spíše však byl obecním písařem. Později zavedl soukromé vyučování některých dětí ve svém domě čp. 42 Adam Kolisko, kolář, který se také zúčastnil roku 1775 vedení selského povstání.

Založení školy

Roku 1788 si obec vyžádala za učitele Jana Hrodka, punčocháře z Úpice. Od roku 1789 do roku 1797 se učilo v pronajatých místnostech. V roce 1797 si obec postavila pro školu obecní stavení čp. 30 z dříví, které věnovala náchodská vrchnost. Prvním zkoušeným učitelem zde byl od 1. ledna 1807 J. Hofman. V roce 1810 věnoval místní rodák Martin Hejna-Srbecký na dotaci učitele jistinu 1017 zl. Jako samostatná se zdejší škola uvádí od r. 1810. P. Regner dvakrát daroval škole knihy. Získal zde první vzdělání a později zde jako biskupský sekretář a vikář zkoušel děti z náboženství. Do r. 1850 se zkoušky havlovických dětí z vyučovaných předmětů odbývaly v Úpici, kam se musely s učitelem dostavit.
Teprve roku 1854 byla havlovická škola systemizována a oddělila se definitivně od Úpice. Roku 1868 darovala obec 15 zl. na založení školní knihovny.
Základy pro nynější školu se začaly kopat 15.10. 1878. Vzhledem k tomu, že terén pod základy tvoří říční naplaveniny, byly na dno výkopů položeny po celém obvodu olšové klády. Toto zpevňovací podloží zajistilo větší stabilitu celé stavby. Olšové klády byly objeveny při hloubení základů přístavby školy v roce 1964.
Škola byla dostavěna roku 1880 za správce školy Tomáše Veselého. Celkové náklady byly 8 000,- zl. Ze zdejších učitelů se František Kodym a Hugo F. Kolísko (1887 mladší učitel) později stali spisovateli. Do r. 1880 byla škola jednotřídní, do r. 1889 dvojtřídní a pak trojtřídní až do 31.10. 1941. Od 1.11. 1941 do 31.8. 1943 se stala opět dvojtřídní a od 1.9. 1943 do 22.11. 1945 trojtřídní. Od té doby je školou dvojtřídní. V roce 1886 bylo c. k. okresní školní radou povoleno otevřít v budově školy hospodářskou pokračovací školu. Každý začátek a konec školního roku byl až do r. 1918 slaven účastí na bohoslužbách v Úpici. Do r. 1907 pravidelné prohlídky dětí prováděl obvodní lékař dr. Čapek z Úpice - otec Karla a Josefa Čapkových. Dne 13.4. 1907 byla před školou u můstku zasazena lípa na oslavu návštěvy císaře Františka Josefa I. v Praze.
V letech 1926-1948 fungovala při obecné škole lidová škola hospodářská, později nazývaná lidová škola zemědělská. Školní kuchyně byla zřízena 1.12. 1949. Od té doby se vaří obědy pro žactvo a učitele.
V období 1961-1962 byl vypracován plán na výstavbu nové školy, ale na podzim 1962 bylo rozhodnuto provést pouze přestavbu a přístavbu stávající budovy.
První přístavba školy byla provedena v letech 1964-1965.
Konečnou podobu však budova dostala po rozsáhlé druhé přestavbě v letech 1985-1986. Hodnota tohoto díla byla vyčíslena na 1.922000 Kčs. Výsledkem přestavby bylo získání rozsáhlých prostor pro mateřskou školu v přízemí a tělocvičnu v 1. poschodí.
Poslední úpravy budovy školy proběhly v r. 1998. Tehdy byla provedena celková oprava vnější omítky historické části budovy a poté byla společně s oběma přístavbami natřena fasádnímí barvami tak, aby vypadala jako jeden kompaktní celek. Převažující barva je světle žlutá.
V roce 1999 byla provedena celková přestavba kotelny. Litinové kotle, ve kterých se ročně spálilo 300-400 q uhlí, byly nahrazeny dvěma kotli na lehké topné oleje. Akce, která stála obecní pokladnu přes 500.000,- Kč, výrazně přispěla ke zlepšení kvality ovzduší v obci.

Školní družina

Při základní škole byla otevřena pro děti zaměstnaných matek školní družina. Dle zápisu ve školní kronice se tak stalo 1. 10. 1953.
Byla umístěna v přízemí školy. Práci vychovatelky zastávala Věra Matušková, manželka ředitele školy. Činnost této družiny byla ukončena v červnu 1957. K obnovení činnosti došlo pod vedením Lidmily Petirové 10. 2. 1958 avšak pouze do září tohoto roku.
Téměř po čtyřleté přestávce od 1. 3. 1962 již fungovala nepřetržitě. Tehdy se ujala práce vychovatelky Jaroslava Hejnová (čp. 35).
Družina byla umístěna od roku 1962 do konce roku 1965 v čp. 124, po kolaudaci první přístavby základní školy se přestěhovala do nové části budovy. Jako vychovatelky pracovaly Jaroslava Balcarová, krátce Hana Šepsová, Květuše Pokorná a jeden rok Zdeněk Lochmann. Od roku 1975 do současnosti tuto práci zastává Marta Píšová.

Mateřská škola

V souvislosti s růstem zaměstnanosti žen vznikla na konci 50. let potřeba zařízení pro předškolní děti. Nejprve byl v budově havlovické školy zřízen 1. 10. 1958 zemědělský útulek. Již v tomto roce sem bylo zapsáno 18 dětí. Z útulku se stala 1. 9. 1959 mateřská škola. Měla tehdy jedno oddělení, které využívalo hernu a ložnici. Šatna a umývárna byly společné se ZDŠ. Přístavba školy r.
1964 se dotkla i mateřské školy. Školka tehdy fungovala v provizorní budově a na svačiny a obědy docházely děti do staré školní budovy.
Dokončená přestavba MŠ byla slavnostně otevřena v prosinci 1964.
Průměrný počet dětí mateřské školy se v 60. až 80. letech pohyboval okolo 30. Na počátku 90. let klesl pod 20, nyní se stabilizoval na cca 25.