Policie České republiky

okresní ředitelství Trutnov

 

1   / Slovo úvodem

2   / Význam a úkoly

3   / QM

4   / Community policing

5   / Služební region

6   / Charakteristika útvarů

7   / Prevence

8   /  Zájem o službu v PČR

9   / PČR & Internet

10 / Kontakty

­___________________________________________________

1   / Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,

 

            Využívám této možnosti, abych Vás oslovil, u příležitosti spuštění našich internetových stránek. Dnešní dobu lze bez nadsázky označit jako „informační.“ Informace má hodnotu pouze tehdy, je-li podána včas a v potřebné kvalitě.  Proto již není na místě ponechávat informace z naší strany jenom na úrovni úředního styku a na případné služební agendě v souvislosti s vyšetřováním nějakého deliktu, ale chceme předcházet těmto situacím už v rámci tzv. nerepresívní komunikace.

            Na našich stránkách se můžete setkat s obecnými informacemi o Policii České republiky, potřebnými informacemi pro úřední styk a s možností zaměstnání na PČR okresním ředitelství Trutnov, případně v dalších službách, ale hlavně s informacemi ohledně dění ve Vašem regionu i s popisem způsobu spáchání trestného činu či jiného závadového jednání tak, aby bylo možno tomuto předejít. Protože nejlepší trestný čin je ten, který se vůbec nestal. A to je náš cíl.

            Za realizaci tohoto projektu bych chtěl poděkovat starostům měst a obcí, kteří nám umožnili tyto stránky provozovat na obecních a městských serverech.

            Najdete zde odkazy i na jiné www stránky, které na základě obsahu i rozsahu pokládáme za vhodné. Prosím, napište nám, jaké informace zde postrádáte a které si rádi přečtete.

 

 

Trutnov 25. ledna 2006

                                                                                                           

 

                                                                                   

Adresa:

PČR okresní ředitelství                     plk. Mgr. Ing. Ivan Bílek

Ul. Roty Nazdar čp. 497                   ředitel PČR okresního ředitelství Trutnov

541 01 Trutnov

 

E-mail:

ortu@mvcr.cz

Tel:

974 539 111

974 539 220

 

Fax:

974 539 108

2 / Význam a úkoly policie

 

Policie České republiky je ozbrojeným bezpečnostním sborem, který byl zřízen zákonem č. 283/1991 Sb., a to k plnění úkolů ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti a i dalších úkolů v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy. Při plnění svých úkolů postupuje policie také podle Parlamentem schválených, ratifikovaných a vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Policie působí na území České republiky, nestanoví-li zákon nebo mezinárodní smlouva jinak.

 

Policie chrání bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení, odhaluje trestné činy a  jejich pachatele, koná vyšetřování, dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení, kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Dále odhaluje přestupky a projednává je pokud tak stanoví zákon, vyhlašuje celostátní pátrání, pronásleduje osoby uprchlé z výkonu vazby či z výkonu trestu odnětí svobody, zadržuje svěřence s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, kteří jsou na útěku a spolupůsobí při jejich vyhledávání.

 

_______________________________________________________________________

3 / QM - Quality Management

3/1  Firemní politika a strategie

Quality Management, nebo-li řízení kvality patří k velice důležitým aspektům každé firemní politiky a strategie. Je manažerským nástrojem, který se snaží pozitivně ovlivnit chod organizace a její činnost z hlediska systému vedení, řízení a strategie organizace, dále sem patří práce s lidskými a materiálními zdroji. Nejdůležitějším hodnotícím kritériem funkčnosti tohoto modelu je spokojenost klienta, zaměstnanců a konečně i celé společnosti. Exaktním důkazem funkčnosti tohoto modelu je fakt jeho úspěšné aplikace v různých oborech a společnostech. Jmenujeme například koncern Volkswagen Group, či KLM, Robert  Bosch, dále Elektrolux i T- mobile. Za pozornost jistě stojí i to, že řadu let v případě Holandské policie a desetiletí v případě Britské policie je jimi rovněž úspěšně používán.

Tomáš Baťa (1876-1932), tedy obuvník který dobyl svět, muž jenž byl rodákem ze Zlína, učněm v Americe a průkopníkem velkého úspěchu kdysi řekl:

 

„ Při své práci neměl jsem na mysli vybudování závodu, ale lidí. Vybudoval jsem člověka, aby byl výkonnější a lépe sloužil zákazníkům a on potom vybudoval závod. Hlavní úlohou organizátora je, aby vytvořil morální a psychologickou základnu, na níž by se jeho spolupracovníci mohli zdárně rozvíjet. Úspěšný podnik je založen na (správných) vztazích stanoviscích: k práci, ke spolupracovníkům a k zákazníkům. Příkazová hierarchie, administrativní přístupy a byrokracie řídí papíry a ne lidi. Systémy řízení papíru lidské vztahy nebudují, ale ničí. Námezdní zaměstnanec podniku nevybuduje nic. Musí se stát spolupracovníkem, spoluúčastníkem, spoluvlastníkem a spolupodnikatelem - čtyři typy vztahů ve velkém podniku jakékoliv velikosti. “

3/2 Etické normy služebního poměru PČR

Policisté ve služebním poměru jsou bezezbytku vázáni služebním slibem, dále dodržováním etického kodexu PČR a v neposlední řadě i ctěním Základních principů činnosti Východočeské policie, závazných pro všechny příslušníky PČR SVčk od r. 1993.

 

3/2/1 Text služebního slibu:

„Slibuji, že budu čestným, statečným  a  ukázněným příslušníkem Policie České republiky. Své  síly a schopnosti vynaložím  ve prospěch společnosti tak,  abych chránil práva občanů, veřejný pořádek a  bezpečnost  a ústavní zřízení České republiky, a to i s nasazením vlastního  života. Při plnění svých služebních povinností se budu  vždy řídit ústavou a  zákony a v souladu s nimi i rozkazy  a pokyny svých nadřízených. Tak  přísahám.“

3/2/2 Etický kodex PČR:

 

            Příslušníci  Policie České republiky, vědomi si svého poslání, spočívajícího  ve službě veřejnosti, založeného na úctě a respektu k lidským  právům, vyjadřují následující principy, jež chtějí sdílet  a dodržovat.

 

1. Cílem Policie České republiky je

a)   chránit  bezpečnost a pořádek ve společnosti,

b)   prosazovat zákonnost,

c)   chránit práva a svobody osob,

d)   preventivně působit  proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji,

e)   usilovat  o trvalou podporu a důvěru veřejnosti.

 

2. Základními  hodnotami Policie České republiky je

a)   profesionalita,

b)   nestrannost,

c)   odpovědnost,

d)   ohleduplnost,

e)   bezúhonnost.

 

3.  Závazkem Policie České republiky vůči společnosti je

a)   prosazovat zákony přiměřenými prostředky s  maximální snahou o spolupráci  s veřejností, státními a  nestátními institucemi,

b)   chovat se důstojně a důvěryhodně,  jednat se všemi lidmi slušně, korektně  a s porozuměním  a respektovat jejich důstojnost,

c)   uplatňovat rovný a korektní  přístup ke každé osobě bez rozdílu, v souladu  s respektováním  kulturní a hodnotové odlišnosti příslušníků menšinových  skupin  všude tam, kde nedochází ke střetu se zákony,

d)   při  výkonu služby jednat taktně, korektně a vhodně uplatňovat  princip  volného uvážení,

e)   používat donucovacích prostředků  pouze v souladu se zákonem; nikdy  nezacházet s žádnou osobou  krutě, nehumánně či ponižujícím způsobem,

f)    nést odpovědnost  za každou osobu, která byla omezena Policií České republiky  na osobní svobodě,

g)   zachovávat mlčenlivost o informacích  zjištěných při služební činnosti,

h)   zásadně odmítat  jakékoliv korupční jednání, netolerovat tuto protizákonnou  činnost u jiných příslušníků Policie České republiky,  odmítnout dary nebo jiné  výhody, jejichž přijetím by mohlo  dojít k ovlivnění výkonu služby,

i)    zásadně se vyhýbat  jakémukoliv jednání, které by mohlo být střetem  zájmů.

 

4.  Závazkem vůči ostatním příslušníkům Policie České republiky  je

a)   usilovat o otevřenou a partnerskou spolupráci,

b)   dbát, aby vztahy byly založeny na základě profesní kolegiality,  vzájemné  úcty, respektování zásad slušného a korektního  jednání; jakékoliv formy  šikanování a obtěžování ze  strany spolupracovníků či nadřízených jsou vyloučeny,

c)   netolerovat  ani nekrýt podezření z trestné činnosti jiných příslušníků  Policie České republiky a trestnou činnost neprodleně oznámit;  stejně tak  netolerovat ani jiné jejich protiprávní jednání  či jednání, které je v rozporu  s Etickým kodexem Policie  České republiky.

 

5. Osobním a profesionálním  přístupem příslušníků Policie České republiky  je

a)   nést osobní odpovědnost za svoji morální úroveň  a svůj profesionální výkon,

b)   chovat se bezúhonně ve službě  i mimo ni tak, aby důstojně reprezentovali  Policii České republiky  svým jednáním, vystupováním i zevnějškem.

 

Každý  příslušník Policie České republiky, který jedná v souladu  se zákonem a  Etickým kodexem Policie České republiky, si plně zaslouží úctu, respekt a  podporu společnosti, jejíž bezpečnost  chrání i s nasazením vlastního života.

 

 

 

3/2/3   Základní principy činnosti Východočeské policie:

         Naši policejní práci chápeme jako službu veřejnosti. Spokojenost občanů je hlavním měřítkem hodnocení naší práce.

         Budeme chránit a rozvíjet principy demokracie a svobody v naší pluralitní společnosti v duchu ústavy, zákonů a ostatních právních předpisů.

         Jsme plně odpovědni za ochranu práv a svobod občanů, prevenci před zločinem, za intenzivní a důsledné pátrání po pachatelích a za soucitnou pomoc obětem zločinu.

         Našich práv a oprávnění budeme používat zdrženlivě a disciplinovaně. Síly a autority budeme používat jen v zájmu ochrany práv a svobod občanů,

         Budeme usilovat o vysokou profesionalitu ve všech oblastech naší práce.

         Při plnění našeho poslání budeme spolupracovat s každým občanem a institucí a to na základě vzájemné důvěry a porozumění.

         Jsme rozhodnuti dosáhnout takového stupně klidu a pořádku v našich obcích a městech, který povede ke zlepšení celkové kvality života naší společnosti.

 

 

 

3/3 Personální politika & strategie OŘ PČR Trutnov

 

Management OŘ PČR Trutnov se snaží ovlivnit personální předpokladypři samotném výběru kvalitních lidských zdrojů z hlediska morálního a psychologického profilu uchazeče. Mezi priority našeho ředitelství patří i podpora snahy o zvýšení kvalifikace, t. č. 379 policistů, z toho 81 má ukončené vysokoškolské vzdělání, dalších 29 je studujících.

 

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, je novým nástrojem pro přijetí a řízení lidských zdrojů u PČR. Dává tak nový rozměr personálním, odborným a legislativním podmínkám, s kterými pracují všichni služební funkcionáři v čele s ředitelem, který je  služebním funkcionářem s kázeňskou a personální pravomocí. Občan je námi vnímán jako příjemce veřejné služby ze strany PČR a má tedy plné právo na její poskytnutí na dostatečné úrovni odborně zdatným, psychicky způsobilým a vzdělaným policistou.

 

strategie managementu OŘ TU:

omladit věkovou skladbu policistů / důraz kladen na profesní a morální hodnoty přijímaných / velice přísné postihy chybujících policistů ze strany ředitele

 

požadované vlastnosti policisty:

korektní jednání - vystupování - cit pro situaci (empatické schopnosti) - fyzická i duševní zdatnost

 

služební krédo:

profesionalita (erudice) - zodpovědnost - morální hodnoty cti

 

OŘ PČR Trutnov se už řadu let snaží orientovat na kvalitu poskytovaných služeb, jejichž cílem je především spokojený občan. Od policistů je proto logicky požadován zájem a účast nejen v jejich  pracovní době a na jim svěřeném území, ale i mimo ně. Jsme si dobře vědomi toho, že práce jednotlivce následně vytváří obraz celku, tedy týmu a proto nám vždy bude záležet na co nejvyšší kvalitě našich jednotlivých policistů.

 

 

4/ Community policing

 

 „Community  policing“ [komjúnity polísing] - komunitní přístup k  policejní  práci

 

 

Tento termín označuje úzkou součinnost policie s občany a samosprávou daného regionu. Navazuje tak na úspěšnou četnickou tradici z naší prvorepublikové historie a smyslem je opětovné získání důvěry obyvatelstva ve složky policie. Ty mají fungovat na principech demokratické společnosti, koncipované v ideji služby a ochrany veřejnosti. Zahrnuje tedy různé postupy práce policie zohledňující aktivní komunikaci s veřejností, nejen v oblasti prevence  kriminality, ale také ve zvýšení efektivity každodenní policejní práce při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti. Smyslem je obnovit důvěru občanů v policii a zvýšit pocit bezpečí u veřejnosti. Společnost dnes klade důraz  na  často velmi různorodou poptávku, kterou musí policie uspokojit. Principem této práce je každodenní působení policie mezi občany a to efektivní tvorbou konkrétních opatření na lokální úrovni. Tato filozofie policejní práce se exponuje na součinnost při řešení příčin kriminality, aby se tak předešlo vysokým nárokům a nákladům nejen na policejní práci při konečném řešení následků těchto příčin.

 

Okresní ředitelství PČR Trutnov se snaží zvyšovat bezpečnost občanů a zajišťovat ochranu společnosti proti kriminalitě ve všech jejích formách i přijetím modelu COMMUNITY POLICING. Jeho vnějším znakem je například preventivní působení už samotnou četností přítomnosti uniforem v ulicích, aby se zvýšil pocit bezpečí u spoluobčanů, či proaktivní kontakt s občany. To vede k získání místních a osobních znalostí každého policisty, což mu výrazně usnadní kvalitní výkon služby. V otázce našeho sebehodnocení se proto preferuje zohlednění kvality poskytovaných služeb oproti kvantitativnímu hodnocení, které v naší zemi zobecnělo pod názvem „čárkový systém“.

 

Každý policista musí nést svůj díl odpovědnosti za aktivity, které může vykonávat v rámci jemu svěřené lokality a z pracovní pozice v každodenní komunikaci s občany a zástupci různých institucí. Společný přístup tak vede ke společnému definování problémů v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti, a pochopitelně k jejich následnému společnému řešení. Ve výsledku tedy společně pracujeme na odstraňování příčin problémů a nejen jejich  následků, což je smyslem každé úspěšné prevence.

 

Celá široká veřejnost musí vzít v potaz důležitý fakt, že policie není zodpovědná, ale pouze spoluodpovědná v otázkách vnitřní bezpečnosti a to stejnou měrou jako každý občan, či instituce jakéhokoliv charakteru. Je třeba se naučit společně sdílet a delegovat  část odpovědnosti za oblast veřejného pořádku a kriminality a aktivně využívat znalostí, schopností a možností, které v této oblasti mají právě jiné instituce a i veřejnost samotná.

 

Každý člověk, nehledě na jeho věk, pohlaví, rasu, národnost, vyznání či politickou příslušnost, společenskou roli nebo pracovní pozici, je klíčovým pro danou lokalitu, kde se nachází a má schopnost i možnost napomoci k řešení bezpečnostní problematiky. To je ten nejefektivnější, ale zároveň morálně nejobtížnější způsob. Vlastním aktivním přístupem přijmout spoluzodpovědnost za bezpečnost svoji vlastní i ostatních a i za veřejný  pořádek.

5 / Služební region

 

5 / 1 Služební region OŘ PČR Trutnov

 

Region spadající do kompetence v územním rozsahu OŘ PČR Trutnov patří díky policejní práci mezi nejbezpečnější lokality v rámci České republiky. Nedochází zde k žádným závažnějším excesům v trestně právní rovině. Násilná kriminalita je zde díky práci všech policejních složek pod skutečnou kontrolou a vykazuje i vysokou objasněnost. Obdobně je tomu i u trestné činnosti majetkové a hospodářské. Krkonoše jsou turistickou destinací, která je silně vyhledávaná nejenom tuzemskou klientelou. Tento fakt s sebou logicky přináší zvýšený počet koncentrace osob páchajících specifickou trestnou činnost. Jedná se především o majetkové delikty (krádeže luxusních motorových vozidel a lyžařského vybavení).

 

Jediný možný a účinný způsob jak přímo předcházet této trestné činnosti je využití výborné místní a osobní znalosti sloužících policistů. Ti úzce spolupracují s hoteliéry, provozovateli vleků, penzionů, ale i parkovišť. Naší snahou je tedy dostatečně včas a s předstihem informovat návštěvníky hor o možných rizicích. Přenést tak na ně jejich díl spoluzodpovědnosti za jejich majetek. Jsou to otázky místa a způsobu parkování luxusních vozů, dále bez dohledu odložené sportovní vybavení, či osobní věci například v restauraci. Dvojnásob zde platí staré přísloví, že příležitost dělá zloděje. 

 

OŘ PČR Trutnov každý rok zpracovává výroční zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, s kterou je veřejnost seznamována prostřednictvím médií a to i regionálního charakteru. Na jejím základě jsou stanoveny vždy nejzávažnější  problémy vyžadující mimořádnou pozornost. K těmto prioritám náleží zejména závažná hospodářská kriminalita, jakékoliv projevy extremismu a xenofobie, protiprávní jednání v oblasti omamných a psychotropních  látek, kriminalita  mládeže, loupeže, krádeže vloupáním a krádeže aut a věcí z nich, a v neposlední řadě porušování pravidel provozu na  pozemních komunikacích.

5/2 Další policejní práce v územním rozsahu PČR OŘ Trutnov

Motto: „Četník  se musí snažiti, aby si osvojil ve  svém obvodu co možno důkladnou  místní a osobní znalost, neb tím se mu značně  usnadní plnění  služebních povinností.“

 

Služební  instrukce pro četnictvo, 1920.

 

 

Policisté nad rámec základních úkolů spolupracují i s místní samosprávou při realizaci klidného, nekonfliktního průběhu voleb, všech sportovních a kulturních akcí i po stránce dopravně bezpečnostní. Mezi další formy spolupráce patří součinnost s živnostenským odborem, orgány sociálně právní ochrany dětí a mládeže a s Městskou policií u prováděných kontrol proti alkoholismu a toxikomanii.

 

V dnešní době rychlých informačních toků je i pro naši policejní práci velice důležitá spolupráce se všemi médii (především mikroregionálního charakteru obcí a měst) a pochopitelně i se samosprávou. Touto cestou lze pohotově reagovat na nenadále vzniklou krizovou situaci, kterou tak lze ošetřit formou včasné a cílené prevence. Jako příklad uveďme přelom r. 2005/6, kdy se v našem regionu počaly objevovat případy podvodně okradených seniorů. Včasnou preventivní intervencí se nám podařilo ve spolupráci  s médii a se samosprávami upozornit širokou veřejnost a předejít tak větším škodám a následkům. Dalším příkladem by mohla být pravidelná informovanost veřejnosti ze strany policie v dopravně bezpečnostní problematice.

 

_______________________________________________________________________

 

6 / Charakteristika útvarů

Charakteristiky útvarů PČR OŘ TRUTNOV

6/1

Policie České republiky - Okresní ředitelství Trutnov - teritoriálně odpovídá vymezením své působnosti bývalé správní jednotce - okres Trutnov. Vyšším nadřízeným celkem Okresního ředitelství PČR Trutnov je Správa Východočeského kraje Policie České republiky v Hradci Králové. Toto členění institucí státní správy je totožné i pro státní zastupitelství a soudy.

 

OŘ Trutnov je řídícím a organizačním pracovištěm pro jednotlivé útvary v rámci svého územního rozsahu. Povinnosti a práva policie upravuje zákon č. 283/1991 Sb., zákon o Policii České republiky, včetně všech platných novel, změn a doplňků. Součástí ředitelství je i Skupina vnitřní kontroly, která se zabývá šetřením korupčního či jiného jednáni policistů, které je v rozporu se zákony a služebním slibem každého policisty.

 

Snahou managementu OŘ Trutnov je naplnění moderní koncepce demokratické policie, která je koncipována na principech ochrany a služby občanům. Způsobem k dosažení tohoto cíle není jenom trend omladit věkovou skladbu sloužících policistů, ale i důraz kladený na rozvoj jejich profesních i morálních kvalit. Po vzoru četnické služby z dob naší první republiky chceme významově navázat na funkční model s historickou tradicí úzkých vazeb na naše spoluobčany, jako návrat ke starým a trvalým hodnotám.

___________________________________________________________

 

6 / 2

Policie České republiky - Obvodní oddělení - je základním útvarem policie s užším teritoriálním vymezením v rámci OŘ PČR Trutnov. Na základě vlastního zjištění či oznámení z řad občanů zde policisté šetří a zpracovávají trestné činy a přestupky, které jsou statisticky evidovány a dokumentovány pro další opatření.

 

Policisté tohoto základního útvaru při šetření trestných činů vedou přípravná trestní řízení a úzce spolupracují se Službou kriminální policie a vyšetřování OŘ Trutnov. Dále šetří i přestupkové delikty, které po zpracování a zadokumentování oznamují na správní oddělení obcí s rozšířenou působností k dalšímu projednání.

 

Mimo tyto základní úkoly provádí policisté obvodního oddělení i dohled nad dodržováním veřejného pořádku, stejně tak dohled nad bezpečností silničního provozu a vykonávají i hlídkovou činnost při ostraze majetku našich občanů. Dále pak eskortují osoby vyhýbající se soudnímu řízením a doručují písemností v součinnosti i s dalšími státními institucemi.

 

Mezi jimi nejčastěji používané právní normy patří tyto zákony,  včetně všech platných novel, změn a doplňků:

 

zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

__________________________________________________________

 

 

6 / 3

Policie České republiky - Inspektorát pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy - okresního ředitelství Trutnov vede potřebné evidence, registrace zbraní, zbrojní licence, vydává zbrojní průkazy, povolení, uděluje výjimky na nákup, vývoz či dovoz materiálu podléhajícího ze zákona kontrole. Provádí rovněž zkoušky odborné způsobilosti a vykonává dohled a dozor nad dodržováním souvisejících zákonů. S přestupci zákona pak vede správní řízení.

 

Používané právní normy,  včetně všech platných novel, změn a doplňků:

 

zákon č. 119/2002 Sb., zákon o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon č. 310/2006 Sb., zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem, ve znění pozdějších předpisů

 

___________________________________________________________

 

6 / 4

Policie České republiky - Dopravní inspektorát OŘ Trutnov - provádí pravidelný dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Dále šetří, eviduje a dokumentuje dopravních nehody. Dbá na dodržování právních norem, které upravují dopravní problematiku.

 

S přestupci zákona podle druhu deliktu vede buď přípravné trestní řízení, nebo blokové řízení a nebo věc oznamuje na správní oddělení obcí s rozšířenou působností k dalšímu projednání.

 

Mimo to má DI PČR v Trutnově referenta státní správy, který se vyjadřuje k problematice dopravního značení a úprav komunikací, které připomínkuje a doporučuje optimální řešení z bezpečnostních hledisek policie.

 

Používané právní normy,  včetně všech platných novel, změn a doplňků:

 

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 

__________________________________________________

 

7 / Prevence

 

Prevence na OŘ PČR Trutnov

 

 

Smyslem každé smysluplné prevence je efektivně předcházet následkům trestné činnosti, a to tak že se řeší už samotné její příčiny a podmínky vzniku. Ad absurdum by konečným cílem preventivní práce mělo být vybudování takového prostředí a společenské soudržnosti, v kterém by nebylo místa pro zločin, což by následně mohlo vést ke zrušení policejních složek, které mají na starosti vnitřní bezpečnost.

 

Žel Bohu tento utopický model nemůže vejít nikdy v praxi, neb je výrazně ovlivněn kvalitou všech lidských zdrojů (jedinců) tvořících naši společnost. Vždy se proto najde někdo, kdo vyrůstá v sociálněpatologicky závadném prostředí a společnost pak bude nucena řešit následky jeho špatné výchovy či působení. Vždy se rovněž najde někdo kdo podlehne emotivně vyhrocené situaci a vezme „zákon“ do svých rukou a fyzicky zaútočí na jinou osobu. Vždy se najde někdo kdo v sobě nechá převládnou nemorální motivy pro své jednání a lstí či násilím se pokusí zmocnit majetku druhého, atd. Společnost je proto nucena v rámci svých možností, prostředků a opatření eliminovat možné následky tím že ztíží podmínky pro vznik zločinu. Z toho důvodu se budou muset všichni pacifisté smířit s existencí uniforem jako s vnějším znakem represivních složek státu.

 

K účinnému potlačování kriminality jsou zde proto mimo všechny zákonné represivní  prostředky i nástroje preventivní politiky. Jsou to všechny nerepresivní aktivity, které se zaměřují na pozitivní ovlivňování  kriminogenních podmínek. Dále na potenciální i faktické pachatele a konečně i na samotné oběti trestné  činnosti. Eliminují rozsah a závažnost  kriminality, a paralelně mají i zvyšovat pocit bezpečí u občanů.

 

 

·         systemizace a možnost aktivace cílových skupin

 

Prevence v policii ČR je specializovaná činnost, která plurálně zahrnuje cílové skupiny všech věkových kategorií (MŠ - ZŠ - SŠ - Spec. školy - DD – další domovy a zařízení speciální péče ad.). Krom poskytování Informací prostřednictvím médií sem spadají i přednášky a besedy pro určitý typ cílových skupin.

 

Policejní systemizace, tedy vyčlenění pracovních sil v oblasti prevence je komplexní slabinou této organizace, protože na tuto problematiku je na jednotlivých Okresních ředitelstvích v ČR vyčleněn pouze jeden pracovník. Nutno dodat, že se jí ani nemůže plně věnovat, neb tvoří jen část jemu svěřených úkolů. Z tohoto úhlu pohledu je pochopitelné, že policejní prevence je díky systemizaci nedostačenou pro oslovení a sanaci všech potřebných cílových skupin.

 

Slabou útěchou je, že nad rámec běžné služby se prevenci na OŘ TU věnuje i několik desítek policistů. Ti se zaměřují především na MŠ a I.st. ZŠ s tématy dopravně bezpečnostní prevence, dále mládež jako objekt trestné činnosti a popularizace policejní práce.

 

 

·         šíře poskytovaných preventivních služeb

 

Reagujeme vždy na přímou poptávku všech typů škol i veřejnosti a to na rozdíl od neziskových organizací, které reflektují většinou jen vládou vypsané aktuální granty. Úzce spolupracujeme s preventivními pracovníky všech typů škol, s pedagogicko psychologickou poradnou, OSPODem a dalšími. Policie se rovněž společně účastní seminářů a školení pro tyto odborné pracovníky, které jsou pro náš region pravidelně vedené z iniciativy odboru prevence na MVČR. Máme tak možnost lokálně detekovat okamžitou situaci v této problematice, kterou lze společně řešit.

 

typy preventivního působení:

semináře - přednášky - besedy - exkurze na základních útvarech PČR - popularizace práce policie (Dětské dny - Dny s policií - účast na školách v přírodě atd.)

 

tématická škála naší prevence:

trestněprávní odpovědnost mládeže - drogová problematika - šikana - padělání symbolů měny - rasové předsudky a xenofobie - dopravně bezpečnostní tématika -  mládež jako objekt trestné činnosti - ochrana majetku - prevence věnovaná seniorům (Viz. projekty) ad.

 

 

Preventivní programy

 

·         prevence věnovaná seniorům

Na přelomu r. 2005 / 6 jsme byli v našem regionu vystaveni reálnému nápadu trestné činnosti, kdy se počaly objevovat případy podvodně okradených seniorů. Naší okamžitou reakcí byla  úzká spolupráce se samosprávou  v napadených lokalitách, kterými byl  Dvůr Králové n.L., Trutnov a Rtyně v Podkrkonoší. Včasnou preventivní intervencí se nám podařilo ve spolupráci s médii a se samosprávami upozornit širokou veřejnost a předejít tak větším škodám a následkům, a to i v ještě neatakovaných oblastech. Z rozhodnutí porady ředitele OŘ TU byl dále vytvořen preventivní leták, obsahující scénář zlodějů, možnosti obrany a skutečné případy okradených důchodců. Ten jsme cestou policistů dle jejich místní příslušnosti distribuovali cílové skupině, tedy osaměle žijícím důchodcům, ale i do domovů důchodců a domovů s pečovatelskou službou. Následně vznikl i tzv. preventivní balíček pro naše seniory, který je aplikován v domovech důchodců, klubech seniorů, domech s pečovatelskou službou apod.

 

Pracovník Preventivně Informační Skupiny zde představí uniformovaného policistu, který má místní odpovědnost za danou lokalitu, což je zásadní personifikace konkrétní lidské tváře s institucí, kterou představuje. Jsou zde osobně předány přímé kontakty na tohoto policistu, jeho vizitka je pak i umístěna na nástěnce v objektu DD, apod. Důchodci jsou seznámeni se scénářem zlodějů, s možnostmi obrany, s pravomocemi policie a se skutečnými případy okradených seniorů. Dále následuje instruktážní videoprojekce, což je VHS kazeta vyrobená MěÚ - Frýdek Místek, která ve formě filmu shrnuje celou přednášku. Závěrem se ukázkou tréninku modelových situací snažíme seniorům demonstrovat možné formy nátlaku a manipulace, kterým by mohli být vystaveni. Objekt pro seniory je dále ošetřen aplikací preventivních samolepek z distribuce MVČR a PP PČR, které mají za cíl odradit případné pachatele této trestné činnosti.

 

nadpraporčík Mgr. Radek Schovánek

vrchní inspektor – tiskový mluvčí

Preventivně-informační skupiny OŘ Trutnov 

8 /  Zájem o službu v PČR

Podmínky pro přijetí do služebního poměru příslušníka Policie České republiky vycházejí ze zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů č. 361/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů a z prováděcích předpisů, kterým je v prvé řadě Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 487/2004 Sb., ve znění Vyhlášky č. 658/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru. Dále jsou to interní akty řízení ministerstva vnitra a policejního prezidenta, kterými jsou blíže specifikovány požadavky, kladené na uchazeče o přijetí do služebního poměru. Bližší informace lze zjistit na tomto odkaze http://www.mvcr.cz/policie/brozurauup.html.

            U PČR okresního ředitelství Trutnov lze najít uplatnění zejména ve službě pořádkové policie a službě dopravní policie, s předpokladem dalšího postupu po dokončení povinné základní odborné přípravy, a to na službě kriminální policie a vyšetřování, či v jiných specializovaných složkách. Na některé pozice ryze odborného charakteru (výpočetní technika, informační a komunikační technologie apod.) lze provést výběr pracovníka bez předchozího absolvování ryze výkonných policejních funkcí.

            V případě zájmu prosím kontaktujte pracovnici PČR OŘ Trutnov, která je pověřena výběrem uchazečů o službu na telefonním čísle 974 539 213. Bude  s Vámi domluven konkrétní termín osobní schůzky, na kterém se dozvíte veškeré informace, které budete potřebovat pro svá další životní rozhodnutí.

 

 

 

9 / PČR & Internet

Z iniciativy managementu OŘ PČR TU se na základě dotazníku, určeného pro všechny starosty našeho regionu, realizuje projekt propojení policie a jednotlivých samospráv prostřednictvím Internetu. Ze závěrů analýz námi provedeného průzkumu je velký zájem o zřízení této služby občanům na webech jednotlivých samospráv.

 

Cílem je prolomit informačně komunikační bariéru už z jednotlivých základních útvarů policie. Jsme motivováni snahou se otevřít směrem k veřejnosti a i touto cestou deklarovat naše služby občanům. Je nutností doby využít tento interaktivně komunikační kanál k plné spokojenosti veřejnosti a regionálních samospráv. Měl by účelně sloužit vzájemné emailové komunikaci, k prezentaci práce základních útvarů,  k aktuální informovanosti občanů o bezpečnostní situaci v jejich lokalitě a pochopitelně i k posílení prevence. Dále by se zde měly objevit informace o kritických dopravních situacích  http://www.mvcr.cz/, aktuální informace z Východočeského regionu na tomto odkazu: http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/section.php?ids=409. Na dalším odkazu lze najít přímo informace PIS OŘ Trutnov: http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/section.php?ids=416. PČR správa Východočeského kraje vydává Policejní zpravodaj správy východočeského kraje: http://www.mvcr.cz/casopisy/zpravodaj/index.html, obsahující aktuální informace nejen pro policisty.

 

 

10 / Kontakty

 

 

Úřad

Adresa

Kontaktní spojení

Pracovní dny a 

hodiny  

Úřední dny a hodiny

Policie České republiky
okresní ředitelství Trutnov
Správa: Východočeského kraje

Roty Nazdar 497
541 11 Trutnov

tlf:   974 539 111
fax: 974 539 108

e-mail: ortu@mvcr.cz

pondělí až pátek
7.00 - 15.30

 

Územní působnost: Policie České republiky obvodní oddělení Trutnov, Dvůr Králové, Vrchlabí, Úpice, Pec pod Sněžkou, Hostinné, Svoboda nad Úpou, Špindlerův Mlýn, Žacléř

Úřad

Adresa

Kontaktní spojení

Pracovní dny a hodiny

Policie České republiky
obvodní oddělení Trutnov
Správa: Východočeského kraje
Okres: Trutnov

Roty Nazdar 496
541 11 Trutnov

tlf:   974 539 651
fax: 974 539 940

 

e-mail: tuoop@mvcr.cz

nepřetržitě

Vyšší územní samosprávní celek: Královéhradecký kraj
Obec s rozšířenou působností: Trutnov
Obec s pověřeným obecním úřadem: Trutnov

Územní působnost: Chvaleč (Petříkovice, Vernéřovice), Radvanice v Čechách, Trutnov (Adamov, Babí, Bohuslavice nad Úpou, Bojiště, Horní Staré Město, Lhota, Libeč, Oblanov, Poříčí, Starý Rokytník, Střítež, Studenec, Volanov, Voletiny), Pilníkov, Staré Buky (Dolní Staré Buky, Horní Staré Buky, Prostřední Staré Buky), Vlčice, Jívka, Janovice

Úřad

Adresa

Kontaktní spojení

Pracovní dny a hodiny

Policie České republiky
obvodní oddělení Dvůr Králové nad Labem
Správa: Východočeského kraje
Okres: Trutnov

Legionářská 1234
544 01 Dvůr Králové nad Labem

tlf:   974 539 701
fax: 974 539 708

 

e-mail: tuoopdk@mvcr.cz

 

nepřetržitě

Vyšší územní samosprávní celek: Královéhradecký kraj
Obec s rozšířenou působností: Dvůr Králové nad Labem
Obec s pověřeným obecním úřadem: Dvůr Králové nad Labem

Územní působnost: Bílá Třemešná (Nové Lesy), Bílé Poličany, Borovnice, Borovnička, Dolní Brusnice, Doubravice (Velehrádek, Zálesí), Dubenec, Dvůr Králové nad Labem (Lipnice, Verdek, Zboží, Žireč), Horní Brusnice, Hřibojedy (Hvězda), Choustníkovo Hradiště, Kocbeře (Nová Ves, Nové Kocbeře), Kohoutov, Kuks (Kašov), Lanžov (Lhotka, Miřejov, Sedlec, Záborov), Libotov, Litič (Nouzov), Mostek (Debrné, Josefská Výšina, Mostecké Lázně, Přední Mostek, Souvrať, Zadní Mostek), Nemojov (Dolní Nemojov, Horní Nemojov, Nový Nemojov, Starobucké Debrné), Stanovice, Trotina, Třebihošť (Dolní Dehtov, Horní Dehtov), Velký Vřešťov, Vilantice (Chotěborky), Vítězná (Bukovina, Hájemství, Huntířov, Kocléřov, Komárov, Nové Záboří, Záboří), Vlčkovice v Podkrkonoší (Dolní Vlčkovice, Horní Vlčkovice), Zábřezí-Řečice, Zdobín

Úřad

Adresa

Kontaktní spojení

Pracovní dny a hodiny

Policie České republiky
obvodní oddělení Vrchlabí
Správa: Východočeského kraje
Okres: Trutnov

Zámek 2
543 01 Vrchlabí

tlf:   974 539 761
fax: 974 539 761

 

e-mail: tuoopvrch@mvcr.cz

nepřetržitě

Vyšší územní samosprávní celek: Královéhradecký kraj
Obec s rozšířenou působností: Vrchlabí
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vrchlabí

Územní působnost: Černý Důl (Čistá, Fořt), Dolní Branná, Dolní Dvůr, Dolní Lánov, Kunčice nad Labem, Horní Lánov, Lánov (Prostřední Lánov), Strážné, Vrchlabí (Hořejší Vrchlabí, Liščí Kopec, Podhůří)

Úřad

Adresa

Kontaktní spojení

Pracovní dny a hodiny

Policie České republiky
obvodní oddělení Úpice
Správa: Východočeského kraje
Okres: Trutnov

Bratří Čapků 265
542 32 Úpice

tlf:   974 539 751
fax: 974 539 751

 

e-mail: tuoopupic@mvcr.cz

nepřetržitě

Vyšší územní samosprávní celek: Královéhradecký kraj
Obec s rozšířenou působností: Trutnov
Obec s pověřeným obecním úřadem: Úpice

Územní působnost: Batňovice, Havlovice, Libňatov, Malé Svatoňovice (Odolov, Petrovice, Strážkovice), Maršov u Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Suchovršice, Úpice (Radeč), Velké Svatoňovice (Markoušovice), Hajnice (Horní Žďár)

Úřad

Adresa

Kontaktní spojení

Pracovní dny a hodiny

Policie České republiky
obvodní oddělení Pec pod Sněžkou
Správa: Východočeského kraje
Okres: Trutnov

Velká Úpa 164
542 22 Pec pod Sněžkou

tlf:   974 539 721
fax: 974 539 721

 

e-mail: tuooppec@mvcr.cz

nepřetržitě

Vyšší územní samosprávní celek: Královéhradecký kraj
Obec s rozšířenou působností: Trutnov
Obec s pověřeným obecním úřadem: Svoboda nad Úpou

Územní působnost: Horní Maršov (Dolní Albeřice, Horní Albeřice, Horní Lysečiny, Temný Důl), Malá Úpa (Dolní Malá Úpa, Horní Malá Úpa), Pec pod Sněžkou (Velká Úpa)

Úřad

Adresa

Kontaktní spojení

Pracovní dny a hodiny

Policie České republiky
obvodní oddělení Hostinné
Správa: Východočeského kraje
Okres: Trutnov

Horská 520
543 71 Hostinné

tlf:   974 539 711
fax: 974 539 711

 

e-mail: tuoophost@mvcr.cz

 

nepřetržitě

Vyšší územní samosprávní celek: Královéhradecký kraj
Obec s rozšířenou působností: Vrchlabí
Obec s pověřeným obecním úřadem: Hostinné

Územní působnost: Čermná, Dolní Kalná (Slemeno), Dolní Olešnice, Horní Kalná, Horní Olešnice (Ždírnice), Hostinné, Chotěvice, Klášterská Lhota, Prosečné, Rudník (Arnultovice, Javorník)

Úřad

Adresa

Kontaktní spojení

Pracovní dny a hodiny

Policie České republiky
obvodní oddělení Svoboda nad Úpou
Správa: Východočeského kraje
Okres: Trutnov

Lázeňská 215
542 24 Svoboda nad Úpou

tlf:   974 539 731
fax: 974 539 731

 

e-mail: tuoopsvob@mvcr.cz

 

nepřetržitě

Vyšší územní samosprávní celek: Královéhradecký kraj
Obec s rozšířenou působností: Trutnov
Obec s pověřeným obecním úřadem: Svoboda nad Úpou

Územní působnost: Janské Lázně (Černá Hora), Mladé Buky (Hertvíkovice, Kalná Voda, Sejfy), Svoboda nad Úpou

Úřad

Adresa

Kontaktní spojení

Pracovní dny a hodiny

Policie České republiky
obvodní oddělení Špindlerův Mlýn
Správa: Východočeského kraje
Okres: Trutnov

Bedřichov 53/B
543 51 Špindlerův Mlýn

tlf:   974 539 741
fax: 974 539 741

 

e-mail: tuoopspm@mvcr.cz

 

nepřetržitě

Vyšší územní samosprávní celek: Královéhradecký kraj
Obec s rozšířenou působností: Vrchlabí
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vrchlabí

Územní působnost: Špindlerův Mlýn (Bedřichov, Přední Labská, Labská)

Úřad

Adresa

Kontaktní spojení

Pracovní dny a hodiny

Policie České republiky
obvodní oddělení Žacléř
Správa: Východočeského kraje
Okres: Trutnov

Komenského 71
542 01 Žacléř

tlf:   974 539 771
fax: 974 539 771

 

e-mail: tuoopzac@mvcr.cz

nepřetržitě

Vyšší územní samosprávní celek: Královéhradecký kraj
Obec s rozšířenou působností: Trutnov
Obec s pověřeným obecním úřadem: Žacléř

Územní působnost: Bernartice, Královec, Lampertice (Křenov), Zlatá Olešnice, Žacléř (Prkenný Důl)


 

________________________________________________________________

 

Policie České republiky

Inspektorát pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy

okresní ředitelství Trutnov

Slavičí 610

541 01 TRUTNOV

tel.  974 539 300 (309)

fax. 974 539 302

e-mail: tuizsvd@mvcr.cz

 

úřední dny pro veřejnost: pondělí a středa  (7.00 - 17.00)

___________________________________________________________________

 

Policie České republiky

Dopravní inspektorát Trutnov

Žižkova 295

541 11 TRUTNOV

tel.  974 539 259

fax. 974 539 928

e-mail: tudi@mvcr.cz

 

úřední dny pro veřejnost:

referent státní správy - dopravní inženýr / pondělí a středa  (7.00 - 17.00)

tel: 974 539 258

 

skupina šetření dopravních nehod   / pondělí až pátek (7.00 - 15.30)

tel: 974 539 251

 

skupina šetření dopravních nehod  / nepřetržitá služba výjezdové skupiny

tel: 974 539 574 (573, 254)

 

více informací naleznete na http://www.mvcr.cz/kontakty/policie/vychod.html#trutnov